Przetargi

Zawiadomienie o wynikach postępowania  na: Dostawę mięsa i wędlin do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku


Białystok: Przetarg na dostawę mięsa, wędlin i drobiu Numer ogłoszenia: 26593 – 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku , ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 652 16 05, faks 85 652 16 05. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp26.bialystok.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na dostawę mięsa, wędlin i drobiu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: boczek świeży 50 kg, łopatka b/k 120 kg, filet z kurczaka 1350 kg, wołowina b/k 200 kg, mięso mielone 130 kg, szynka b/k 1550 kg, schab wieprzowy b/k 1320 kg, boczek wędzony b/k 120 kg, kiełbasa madera 250 kg, kiełbasa biała 20 kg, szynka wiejska 10 kg. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp26.bialystok.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica, ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica, ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Oświadczenie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wzór umowy Formularz cenowy Formularz ofertowy

Comments are closed.