Regulamin boiska szkolnego

znaki

 1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno – sportowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów szkoły.
 2. Z boiska w pierwszej kolejności korzystają uczniowie, realizujący zajęcia programowe.
 3. W czasie zajęć lekcyjnych urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boisku może być używany tylko w obecności i na polecenie nauczyciela.
 4. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie boiska szkolnego.
 6. Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest tylko wtedy, gdy nie odbywają się na boisku zajęcia programowe.
 7. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela dyżurującego, konserwatora sprzętu lub dyrektora szkoły.
 8. Stan techniczny obiektu sportowego kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 9. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 10. Na obiekcie obowiązuje zakaz:
 • wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • niszczenia urządzeń,
 • wspinania się po konstrukcjach koszowych i bramkach,
 • niszczenia zieleni i ławek,
 • jazdy po boisku pojazdami oraz sprzętem wyposażonym w kółka (np. rolki, deskorolki …itp.)
 • palenia wyrobów tytoniowych,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
 • zaśmiecania terenu.
 1. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.

     TELEFONY ALARMOWE

  NUMER ALARMOWY      112

  POGOTOWIE RATUNKOWE     999

  STRAŻ POŻARNA       998

  POLICJA             997

Comments are closed.